شعبه بندر امام خمینی

آزمایشگاه پارس لیان اروند شعبه بندرامام در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز نموده است. این آزمایشگاه که در اداره استاندارد بندر امام واقع شده است، متشکل از آزمایشگاه تعیین ماهیت با قابلیت آزمون انواع فلزات و مواد شیمیایی می باشد همچنین شناسایی انواع فلزات با استفاده از دستگاه XRF و شناسایی انواع مواد شیمیایی و روغن های صنعتی را با استفاده از دستگاه¬های ویسکومتر، تینتومتر، فلش پوینت و پور پوینت، رفرکتومتر و …. را انجام می¬دهد. همچنین در پایان سال ۱۳۹۱ این آزمایشگاه افزایش دامنه در زمینه روغن های خوراکی و اسیدچرب و استرول در فرآورده های لبنی و آزمون فورفورال را داشته که با استفاده از دستگاه های GC، رنسیمت، روتاری مجهز به پمپ خلاء، رفرکتومتر، رنگ سنج، مخلوط کن گردابی، سانتریفیوژ، کارل فیشر و ….. ، قابل انجام می باشند.
آزمایشگاه های فعال شعبه بندر امام خمینی شرکت پارس لیان اروند:
• آزمایشگاه تخصصی تعیین ماهیت
• آزمایشگاه تخصصی روغن های خوراکی

ایمیل: parslian_qcl@yahoo.com

تلفکس: ۵۲۲۸۲۸۹۸-۰۶۱

ارتباط با مشتری: ۰۹۰۱۷۱۹۸۰۱۹